+45 42 16 84 86
/ 07:00 - 20:00 /

services

ring nu

Få et tilbud

Grønne LAR-løsninger til regnvand

Får du dimensioneret din LAR-løsning forkert, kan det give alvorlige vandskader på både bolig og grundareal

/ LAR-løsninger til
fremtidens skybrud /

Som autoriseret kloakmester kan jeg
etablere lokal anvendelse af regnvand gennem:

Faskiner

Regnvandsbede

Genanvend regnvand

Forsinkelses- bassiner

Det grønne valg til regnvandet

Uanset om du selv ønsker at etablere en såkaldt LAR-løsning for at sikre en mere grøn afledning af regnvandet, eller du er blevet påbudt det af kommunen, venter der dig et anlægsprojekt på din grund.

Hvad er en LAR-løsning?

LAR er en forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand. Det kan udføres ved hjælp af faskiner, fordampning, genanvendelse eller i form af forsinkelsesbassiner.

Etableringen af en LAR-løsning er et projekt, som dels skal leve op til forskellige lovgivningskrav, og dels kan kræve en del opgravning på din grund.

Derfor er det vigtigt både at vælge den rigtige løsning og få kompetent hjælp fra en erfaren fagmand til at udføre projektet.

Få en tryg og fremtidssikker LAR-løsning

/ Testimonials /

Hør, hvordan Mads har hjulpet andre kunder som dig

/ det meste klarer jeg /

Så let får du bygget en
LAR-løsning

/ 01 /

Kontakt mig for tilbud

– på opbygningen af en LAR-løsning på
din grund.
/ 02 /

Jeg etablerer løsningen

– og sørger for alle godkendelser og nænsom etablering.

/ 03 /

Klar til fremtidens skybrud

– med miljøvenlig afledning eller genanvendelse af regnvand.

/ Værd at vide om LAR-
løsninger på egen grund /

En LAR-løsning handler ikke bare om at grave en hul i haven til regnvandet.

Når du skal i gang med at etablere en LAR-løsning, skal jordbunden først undersøges, før der kan vælges mellem flere forskellige løsningstyper.

Derefter skal løsningen godkendes, etableres i praksis, og have eller indkørsel skal genskabes.

Er grunden egnet til nedsivning`?

Jordens nedsivningsevne på din grund er en vigtig parameter for, hvilke LAR-løsninger du kan vælge mellem. Er der f.eks. meget lerjord i undergrunden, er det sværere for vandet at sive ned i jorden.

Derfor starter jeg altid med at teste nedsivningsevnen på din grund, før vi vælger, hvilken eller hvilke løsninger der skal etableres.

LAR-løsninger til regnvand

Typisk opbygges LAR-løsninger af en eller flere af disse muligheder:

Faskiner til regnvand placeres på et velegnet sted i haven eller under indkørslen. En faskine består af regnvandskassetter, som graves i jorden. Løsningen er dimensioneret til at håndtere den mængde regnvand, som afledes fra taget på din bolig ved fremtidens regnskyl. Herfra siver regnvandet ned i jorden.

Regnvandsbede, grøfter og lignende fungerer på samme måde som faskiner. De indgår som en del af havens indretning, hvor de tilføjer et hyggeligt og vekslende vandmiljø med mulighed for et mere varieret plante- og dyreliv. Samtidig kan regnvandsbedet være med til at forsinke vandet efter et kraftigt skybrud.

Er undergrunden ikke velegnet til nedsivning, kan du i stedet vælge at opsamle og genanvende regnvandet til f.eks. brug i toilettet, til havevanding eller andre formål, hvor der ikke behøves rent drikkevand. Det sker gennem etablering af regnvandstanke og kombineres ofte med andre regnvandsløsninger.

Er kloakken separeret, dér hvor du bor, kan det nogle gange være nødvendigt at etablere et forsinkelsesbassin på din grund for at undgå, at regnvandskloakken eller LAR-løsningen på din egen grund løber over, når der kommer store regnskyl. Alternativt kan det etableres sammen med et regnvandsbed.

Placering af anlægget

Selvom LAR-anlæg skal være dimensioneret til 5 eller 10 års regnhændelser kan der komme endnu kraftigere skybrud, som får anlægget til at løbe over og skabe oversvømmelser omkring sig.

Derfor skal din LAR-løsning placeres i god afstand fra huset – og ligge lavere end dette. Samtidig skal anlægget ligge så tilpas langt fra skel, at vandet ikke kan løbe ind til naboerne og skabe vandskader dér.

Lovgivning og tilladelser

Inden jeg kan etablere dit LAR-anlæg, skal det først dimensioneres og tegnes, ligesom det skal sikres, at anlægget overholder de krav, der stilles i spildevandsbekendtgørelsen. Derefter skal tegninger og øvrige informationer sendes til godkendelse hos kommunen.

Først når vi har fået kommunens tilladelse, kan jeg gå i gang.

Etablering af LAR-anlægget

Når tilladelsen er på plads, tager vi en snak om, hvordan jeg udfører arbejdet i din have eller indkørsel. Hvilke blomster, buske og så videre skal der bevares, og har du særlige ønsker til genetableringen? For når der alligevel er gravet op, kan du jo passende få lavet de ændringer, du har gået og overvejet.

Afpropning af kloak og afslutning af projektet

Var din gamle regnvandsløsning tilsluttet kloaknettet – eller en separat regnvandskloak – afpropper jeg de gamle tilslutninger, så du undgår, at der kommer rotter ind eller opstår lugtgener.

Derefter klarmelder jeg anlægget til kommunen og genetablerer de opgravede arealer, præcist som vi har aftalt.

Har du betalt tilslutningsafgift for regnvand til den offentlige kloak, kan jeg også hjælpe dig med at ansøge om at få pengene tilbage i de tilfælde, hvor det er muligt. Det er et godt økonomisk tilskud til etableringen af din grønne regnvandsløsning.

Så kontakt mig i dag, og få et godt tilbud på din næste kloakløsning.